Ilmoittautumiset

TIETOSUOJASELOSTE 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tyrnävän Yhdistyksen sivujen kautta kerättäviin tietoihin 

Pvm:             12.10.2018 

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)  

Rekisterinpitäjä:

Nimi:             Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tyrnävän Yhdistys ry 

Osoite:         Eevankuja 4 , 91800 Tyrnävä                     

 www.tyrnava.mll.fi   


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: 

Nimi:             Puheenjohtaja, MLL Tyrnävän yhdistys ry 

Osoite:          Eevankuja 4, 91800 Tyrnävä 

Sähköposti:  mlltyrnavanyhdistys@gmail.com  

Rekisterin nimi : 

Nettisivujen https://tyrnava.mll.fi/  kautta kerättävät tiedot 

1) Ilmoittautumiset kerhoille, leireille ja kursseille 

2) Työhakemukset 

3) Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset   


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus:  
1) Kerhojen, leirien ja kurssien ko. toimintaan liittyvä tiedotus, yhteydenpito ja laskutus 

2) Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys 

3) Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet.            

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät:

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:  
1) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat)   

2) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävän kannalta oleellisten asioiden kuvailu, lomakkeen täyttäjien esiin nostamat asiat ja liitteet  
3) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat 

  
Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet: 

1. Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten. 

2. Työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse. 

3. Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä. Ko. rekisterit putsataan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa. 


Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan):

Henkilöiden itse täyttäessä tiedot tyrnava.mll.fi nettisivujen lomakkeilla.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään vain MLL Tyrnävän yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työtehtävän vastaanottanut, rahastonhoitaja. 


Tietojen siirto:  

Tietoja ei luovuteta MLL: n ulkopuolelle eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.


Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.